Uwaga!

Wypełnienie formularza rejestracji elektronicznej dla akcjonariusza lub pełnomocnika w systemie RVS jest dopuszczalne jedynie po otrzymaniu ze spółki potwierdzenia, że jest to mozliwe. Warunkiem otrzymania takiego potwierdzenia jest wypełnienie i przesłanie do spółki stosownego formularza, którego wzór znajduje się w załaczniku do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. na dzień 22 marca 2021 roku. Procedura rejestracji i aktywacji konta w systemie RVS jest opisana szczegółowo we wspomnianym załączniku.


Formularz rejestracji w systemie RVS dla osoby fizycznej

Formularz rejestracji w systemie RVS dla osoby prawnejAttention!

Filling up the electronic form for the shareholder or proxy in the RVS system is allowed only after receiving from Santander Bank Polska S.A. confirmation, that it is possible. To receive that confirmation the shareholder or proxy should fill up and send to the Company proper form. The template of the form is located in attachment to the Announcement on convening an General Meeting for 22 March 2021. The procedure of registration and activation of RVS account is described in such attachment.


RVS registration form for natural person

RVS registration form for legal entity